Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm.) jest zwiększenie dostępności do świadczeń gwarantowanych, które dotychczas nie były dostępne dla pacjentów w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), a mają znaczenie dla poprawy zdrowia pacjentów. Przedmiotowe zmiany powinny również przyczynić się do zmniejszenia liczby niezasadnych hospitalizacji wynikających z braku odpowiednich świadczeń w AOS.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wprowadza się następujące zmiany:

  • do wykazu świadczeń gwarantowanych dodaje się wybrane diagnostyczne procedury endoskopowe przewodu pokarmowego realizowane w znieczuleniu;
  • do wykazu świadczeń gwarantowanych dodaje się nowe procedury diagnostyczne z obszaru diagnostyki hematologicznej;
  • wyodrębnia się nowe świadczenia dedykowane chorym na hemofilię i inne pokrewne skazy krwotoczne wraz z opisem warunków ich realizacji przy jednoczesnym dodaniu nowych procedur diagnostycznych do wykazu świadczeń gwarantowanych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341400

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, według wzoru w tabeli zamieszczonej w dokumencie konsultacyjnym tabeli (w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu), w terminie do 23 grudnia 2020 roku do godz. 12:00 na adres szkop@pracodawcy.pl. Istnieje także możliwość wysłania opinii w terminie do 30.12. bezpośrednio do Ministerstwa na adres skrzynki elektronicznej: uwagi.swiadczenia.gwarantowane@mz.gov.pl.