Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Opracowanie projektu rozporządzenia zostało podyktowane potrzebą:

1) rozszerzenia kryterium kwalifikacji do świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego jakim jest terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku; dzięki temu zwiększy się dostępność do przedmiotowego świadczenia dla szerszej grupy świadczeniobiorców;

2) dokonania aktualizacji odwołań zawartych w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia w związku ze zmianami w przepisach, do których stosowano te odwołania, na co zwróciło uwagę Rządowe Centrum Legislacji w związku z procedowaniem projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zmienianego rozporządzenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364151

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 5 października 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl – według wzoru zamieszczonej poniżej tabeli.