Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w przepisach określających minimalne warunki wymagane od świadczeniodawców realizujących świadczenie gwarantowane: endoprotezoplastyka stawu biodrowego lub kolanowego w odniesieniu do kryteriów jakościowych przez udokumentowanie wykonania liczby zabiegów. Zgodnie ze składanymi wnioskami przez świadczeniodawców, którzy dotychczas realizują świadczenie gwarantowane:  endoprotezoplastyka stawu biodrowego lub kolanowego, zachowanie w obecnie obowiązującym kształcie warunku odnoszącego się do wymogu udokumentowania wykonana liczby zabiegów pierwotnej endoprotezoplastyki, jak również liczby operacji rewizyjnych po endoprotezoplastyce, z uwagi na obecnie trwająca sytuację epidemiologiczną w kraju może spowodować, iż znaczna liczba świadczeniodawców nie spełni tego warunku, co w konsekwencji uniemożliwi tym świadczeniodawcom realizację przedmiotowych świadczeń w kolejnych latach, a pacjentom utrudni dostęp do tego typu świadczeń.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341156

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 14 grudnia 2020 roku, na adres szkop@pracodawcy.pl – według wzoru w zamieszczonej w piśmie konsultacyjnym tabeli. Skrócenie terminu konsultacji podyktowane jest faktem, iż każdy dzień opóźnienia wejścia w życie przedmiotowych przepisów, może skutkować ograniczeniem dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej od 2021 r.