Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Potrzeba wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285, z późn. zm.) jest związana z wdrażaniem reformy opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży i ma na celu usunięcie nieścisłości, doprecyzowanie przepisów, uwzględnienie postulatów ekspertów współpracujących z Ministerstwem Zdrowia oraz wynika z wejścia w życie w dniu 6 kwietnia 2022 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 744), które wprowadziło nową specjalizację w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Koniecznym jest również doprecyzowanie przepisów odnoszących się do realizacji świadczeń dla osób z autyzmem dziecięcym. w projekcie rozporządzenia zaproponowano uaktualnienie definicji pojęć instruktora terapii uzależnień, osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu instruktora terapii uzależnień, osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień, specjalisty psychoterapii uzależnień oraz dodanie definicji osoby w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii uzależnień. W konsekwencji powyższego zaproponowano odpowiednie zmiany w załącznikach nr 2, 5 i 7 do rozporządzenia. Dodano definicję spotkania społeczności oraz rozszerzono wykaz świadczeń opisanych w § 3 o świadczenia opisane w załączniku nr 8 do rozporządzenia. Projekt wprowadza też zmiany w zasadach realizacji świadczeń dla osób z autyzmem dziecięcym. Zmiany mają na celu doprecyzowanie warunków realizacji świadczeń a co za tym idzie umożliwienie ich właściwej wyceny. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361808 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) według wzoru zamieszczonej poniżej tabeli, w terminie do 21 lipca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.