Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.) jest związana z wdrażaniem reformy opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży i wynika z wprowadzenia zmian w zakresie warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień objętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 2400).

Projekt rozporządzenia obejmuje zmiany kryteriów wyboru ofert zawartych w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Zaproponowane modyfikacje dotyczą przede wszystkim przemodelowania kryteriów wyboru ofert w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych dzieciom i młodzieży na I, II oraz III poziomie referencyjnym. W konsekwencji doprecyzowania dotychczasowego brzmienia przepisów rozporządzenia koszykowego, na I oraz II poziomie referencyjnym utworzono dodatkowe przedmioty postępowania uwzględniające nowe zakresy świadczeń gwarantowanych. Dotychczas obowiązujące warunki oceniane we wskazanych poziomach wymagały wprowadzenia zmian w szczególności w kategorii „personel”, „pozostałe warunki” oraz „organizacja udzielania świadczeń”. Na każdym poziomie referencyjnym dodano w ramach monitorowania procesu udzielania świadczeń warunek: „Superwizja zespołu”. Dodatkowo projekt rozporządzenia wprowadza aktualizację listy metod o udowodnionej naukowo skuteczności w oparciu o rekomendację ekspertów, poszerza i dostosowuje w kryteriach postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dzieciom i młodzieży zawartych w częściach: 2, 5, 8, 11, 16, 33 i 41 katalog premiowanego personelu odpowiednio o: specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, osobę posiadającą decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1297), osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży”.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355503
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 27 stycznia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.