Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146). Projekt rozporządzenia obejmuje zmiany kryteriów wyboru ofert w części ogólnej rozporządzenia oraz w poszczególnych załącznikach do rozporządzenia: 1) nr 1 – „Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna – nocna i świąteczna opieka zdrowotna”; 2) nr 2 – „Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna”; 3) nr 3 – „Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie szpitalne”; 4) nr 4 – „Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień”; 5) nr 8 – „Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe”; 6) nr 9 – „Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie”; 7) nr 12 – „Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne”; 8) nr 13 – „Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju programy zdrowotne”; 9) nr 14 – „Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach programów lekowych”; 10) nr 15 – „Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie chemioterapii.”. Zmiany w części ogólnej rozporządzenia obejmują: 1) aktualizację definicji lekarza w trakcie specjalizacji w części dotyczącej rozpoczęcia specjalizacji, poprzez niepowoływanie się na odesłania do nieobowiązujących przepisów; 2) uzupełnienie definicji specjalisty psychologii klinicznej w związku z nowymi przepisami regulującymi kwestie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowania w ochronie zdrowia; 3) aktualizację warunków spełnienia kryterium „jakość – wyniki kontroli” przez zmianę warunków jego spełnienia. Zmiany w części szczegółowej rozporządzenia kryterialnego dotyczą: 1) uwzględnienia w postępowaniach konkursowych certyfikatów akredytacyjnych wydanych na podstawie ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (Dz. U. poz. 1692); 2) zastosowania odesłanie do obowiązujących przepisów regulujących warunki jakie powinna spełniać hybrydowa sala operacyjna; 3) uchylenia w załączniku nr 12 do rozporządzenia przedmiotów postępowania i przeniesienia ich do załącznika nr 3 do rozporządzenia zgodnie z uregulowaniem wymienionych świadczeń gwarantowanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz dostosowania punktacji do kryteriów określonych w załączniku nr 3 (łączna suma punktów w danym zakresie świadczeń oraz częścią wspólną powinna wynosić 100); 4) zmiany warunków premiowania podmiotów za posiadanie akredytacji w leczeniu uzależnień, w związku ze zmianą przepisów w tym zakresie; 5) w załączniku nr 9 do rozporządzenia w części 20 „Przedmiot postępowania: Kompleksowe leczenie ran przewlekłych” w kategorii „Pozostały personel” proponuje się, aby w oddziale szpitalnym premiowane były pielęgniarki, które spełniają warunki określone poza przepisem § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 870 , z późn. zm.) również § 4 ust. 4 pkt 2 tego rozporządzenia – obecność co najmniej dwóch pielęgniarek lub położnych na każdy stół operacyjny odpowiadającą czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy – pielęgniarka specjalista lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub w trakcie tych szkoleń, lub pielęgniarka z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów, a w przypadkach uzasadnionych medycznie – położna po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub położna z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów. Docelowe brzmienie całego warunku zostało wskazane w uzasadnieniu; 6) w załączniku nr 2 do rozporządzenia dokonano korekty warunków kryterialnych dla świadczeń udzielanych w poradni gastroenterologicznej oraz w poradni proktologicznej polegającej na usunięciu kryterium o finansowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych, i zastąpieniu warunkiem premiującym realizację umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne w zakresie Programu badań przesiewowych raka jelita grubego – w lokalizacji.; ponadto wprowadzono dodatkowe kryteria premiujące świadczeniodawców, którzy udzielają ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych (ASDK) przy znieczuleniu całkowitym, dot. badań endoskopowych układu pokarmowego oraz tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12383551 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 17 kwietnia 2024 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.