Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmienia zasady dopuszczania osób do oddania krwi po zaszczepieniu przeciw COVID-19 przy użyciu różnych typów szczepionek (tj. 48 godzin od dnia podania szczepionki typu mRNA, 14 dni od dnia podania szczepionki wektorowej). Z kolei w przypadku wystąpienia niepożądanej reakcji poszczepiennej dyskwalifikacja ulega wydłużeniu na okres 7 dni od ustąpienia objawów tej reakcji. Skrócono także odstęp między donacjami osocza pobranego od ozdrowieńców COVID-19 metodą aferezy z 2 tygodni do 1 tygodnia. Oczekiwanym efektem wprowadzanych zmian jest utrzymanie poziomu oddawanej krwi na dotychczasowym poziomie i tym samym przeciwdziałanie ewentualnym trudnościom w zaopatrzeniu podmiotów leczniczych w krew i jej składniki.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347704
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 14 czerwca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.