Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi, wprowadza zmianę rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi (Dz. U. poz. 1215) stanowiącego realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 19 ust 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657, z późn. zm.). Zmiana rozporządzenia w zakresie dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych w postaci elektronicznej, w tym szczepień przeprowadzanych przy użyciu szczepionek których zakup został objęty finansowaniem w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na podstawie uchwały nr 10 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020  r. w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 (M.P. z 2022 r. poz. 814), tj. szczepionek przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV), wynika z potrzeby wprowadzenia narzędzia do monitorowania stanu zaszczepienia populacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej przeciw chorobom zakaźnym przeciw którym dostępne są szczepionki. Proponowane rozwiązanie ma na celu wprowadzenie wymogu założenia Karty Szczepień przy realizacji zalecanych szczepień ochronnych, w szczególności realizowanych przy użyciu asortymentu kupowanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia. W konsekwencji prowadzenia dokumentacji medycznej tych szczepień w postaci elektronicznej nastąpi zwiększenie efektywności wymiany informacji między uczestnikami procesu realizacji szczepień. To rozwiązanie ułatwi rozliczanie i kontrolowanie procesu realizacji zalecanych szczepień ochronnych, a także monitorowanie poziomu zaszczepienia. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.a Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371352 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 21 kwietnia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.