Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Projektowane rozporządzenie ma na celu ujednolicenie praktyki stosowanej przy sporządzaniu rocznych ocen jakości wody na pływalniach, o których mowa w § 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach i ustalenie, że ocena jest dokonywana za rok kalendarzowy do 31 marca roku następnego. Jednocześnie projekt wprowadza regulacje przejściowe polegające na tym, aby roczna ocena dotycząca roku 2020 mogła zostać oparta na analizie danych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–3 ww. rozporządzenia, a wykorzystanie wyników badań wody na pływalni wykonanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego do tej analizy byłoby obligatoryjne tylko wówczas, gdy badanie takie zostało w roku 2020 wykonane. Jednocześnie, z uwagi na konieczność realizacji obecnie innych zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną, proponuje się, aby terminem końcowym realizacji ww. zadania w zakresie dotyczącym roku 2020 był dzień 30 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342954

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 3 lutego 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Skrócenie terminu na zgłoszenie uwag wynika z konieczności niezwłocznego wprowadzenia projektowanych regulacji w celu zoptymalizowania działań organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, co jest szczególnie istotne w okresie obowiązywania stanu epidemii.