Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji.

Projekt rozporządzenia zmienia zakres danych przekazywanych przez usługodawców do Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia w zakresie środków ochrony osobistej. Powyższe jest uzasadnione potrzebą monitorowania sytuacji, w zakresie środków ochrony osobistej, którymi dysponują usługodawcy, co z kolei służy zabezpieczeniu potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

Nowelizacja rozporządzenia w § 2 pkt 3 zmienia zakres danych dotyczących środków ochrony osobistej wykorzystywanych w podmiotach leczniczych. Zmiana umożliwi monitorowanie stanów magazynowych oraz wielkości zużycia środków ochrony osobistej w podmiotach leczniczych, co pozwoli na właściwe zarządzanie środkami ochrony osobistej z uwzględnieniem potrzeby usługodawców (np. przez tworzenie i udostępnianie asortymentu rezerw strategicznych lub regulacje w zakresie obrotu takimi środkami). Wykaz środków ochrony osobistej, stanowiący część II załącznika do rozporządzenia, dostosowano do przyjętej nomenklatury i podstawowego asortymentu stosowanego w celu ochrony przed czynnikami infekcyjnymi.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358303
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 29 kwietnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.