Projekt rozporządzenia PRM zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Celem projektowanej regulacji jest aktualizacja katalogu wykroczeń, za które Inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Od ostatniej nowelizacji rozporządzenia zostało uchylonych wiele przepisów, które ujęte są w § 2 rozporządzenia, w tym ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Ponadto, zgodnie z postulatami wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, dodano do katalogu wykroczeń, określonego w § 2, nowe wykroczenia, nieujęte dotychczas w rozporządzeniu.

W § 2 rozporządzenia zostaną wskazane wykroczenia z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 i 2368). Ponadto przewiduje się zmianę katalogu wykroczeń z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 i 2361 oraz z 2021 r. poz. 2151).

Planuje się także zaktualizować w § 2 wykaz wykroczeń z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269), za które Inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. W obecnie obowiązującym rozporządzeniu w pkt 5 są wymienione przepisy, które zostały uchylone z ustawy – Prawo ochrony środowiska. W podobny sposób planuje się postąpić w przypadku wykroczeń, określonych w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056) oraz w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1850 i 2361 oraz z 2021 r. poz. 2151). Oprócz tego w § 2 zostanie zaktualizowany wykaz przepisów z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.). Dodano także nowe wykroczenia, za które inspektorzy będą mogli nakładać mandaty.

W znowelizowanym § 2 planuje się uwzględnić także nowe wykroczenia, spenalizowane w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645), w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2021 r. poz. 76) (w ramach aktualizacji, zostaną usunięte z katalogu uchylone wykroczenia, określone art. 41 pkt 9-11 ww. ustawy) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718). Przewiduje się także zmianę katalogu wykroczeń z ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1792).


Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356800
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 21 marca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.