Projekt rozporządzenia RM w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Projektowane rozporządzenie określa zasady dotyczące składu, trybu powoływania i postępowania oraz terminów urzędowania powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich. Określa również sposób współdziałania komisji z wojewodami oraz wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) w sprawach związanych z przebiegiem kwalifikacji. W związku z poszerzeniem zakresu badań prowadzonych przez komisję lekarską poprzez konieczność przeprowadzania obowiązkowych badań psychologicznych osób stawiających się na kwalifikację zaistniała konieczność zmiany dotychczasowego składu komisji, polegającej na włączeniu do niej psychologa, który w ramach badania psychologicznego przeprowadzać będzie wywiad psychologiczny oraz obserwację osoby badanej. Ponadto uszczegółowiono zakres zadań i uprawnień psychologa w czasie pracy komisji lekarskiej. W projekcie rozporządzenia zawarto przepisy, które sytuują wojskowe centra rekrutacji w procesie obiegu informacji dotyczących kwalifikacji wojskowej. Dotyczy to również sprawozdania sporządzanego przez przewodniczącego wojewódzkiej komisji lekarskiej z wyników kwalifikacji wojskowej jako finalnego efektu postępowania powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich. Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368305 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 19 stycznia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.