Projekt rozporządzenia RM w sprawie opłat za paszport i za paszport tymczasowy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za paszport i za paszport tymczasowy.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za paszport i za paszport tymczasowy stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. poz. 350 i 583) tzw. „nowa ustawa paszportowa”.

Zasady naliczania opłat paszportowych zostały określone w przepisach art. 20-26 nowej ustawy paszportowej, które określają m.in. zasadę odpłatności za wydanie paszportu i paszportu tymczasowego, krąg osób uprawnionych do wniesienia obniżonej opłaty za paszport (art. 21 ust. 1), krąg osób zwolnionych z obowiązku uiszczenia opłaty za paszport (art. 22 ust. 1), maksymalne progi dopuszczonego obniżenia opłaty za wydanie paszportu dla poszczególnych kategorii osób, tj. nie więcej niż 80% opłaty za paszport dla podmiotów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy paszportowej, 50% opłaty za paszport dla podmiotów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2-15 oraz pkt 16 lit. c ustawy paszportowej, 90% opłaty za paszport dla podmiotów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a, a także nie więcej niż 75% opłaty za paszport dla osób, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ww. aktu. Przyjęte na gruncie nowej ustawy paszportowej rozwiązanie prawne przewiduje zastąpienie rozbudowanego systemu ulg liczonych obecnie od wysokości opłat wskazanych w dotychczasowym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. poz. 126) wskazaniem w projekcie niniejszego rozporządzenia konkretnych wysokości opłat, dla poszczególnych kategorii osób zobligowanych do ich uiszczenia na gruncie przepisów ustawowych.

Przepisy projektowanego rozporządzenia nie wprowadzają żadnych zmian w wysokości opłat za wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego pobieranych dotychczas na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz.U. poz. 126).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358807
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 25 kwietnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.