Projekt rozporządzenia RM w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Proponowana zmiana ma na celu optymalizację procesu obsługi świadczeń dobry start i redukcję kosztów ponoszonych na obsługę tego zadania. Proponowana zmiana zakłada zmianę organu obsługującego świadczenie dobry start na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi oraz systemami informatycznymi, a tym samym będzie w bardziej efektywny sposób obsługiwał wypłatę świadczenia. Proponowane rozwiązanie zakłada ponadto całkowitą elektronizację procesu składania wniosków o świadczenie (możliwość składania wniosków wyłącznie on-line) oraz ograniczenie form wypłaty świadczenia wyłącznie do przekazu na rachunek bankowy.

Organy właściwe gmin i powiatów zostaną zwolnione z realizacji zadań związanych z obsługą świadczenia „Dobry start”.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345562
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 16 kwietnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.