Projekt rozporządzenia RM w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–2024

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–2024.

Celem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–2024 jest określenie szczegółowych warunków, form i zakresu pomocy oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia pomocy w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne dla dzieci i uczniów pochodzących z rodzin, którym na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) został przyznany zasiłek celowy w wysokości do 6000 zł, a w przypadku organizacji wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego oraz zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych – w wysokości powyżej 3000 zł, w związku ze stratami poniesionymi w wyniku żywiołu w odpowiednio w 2022 r., 2023 r. lub 2024 r.

Rozporządzenie pozwoli na przyjęcie rozwiązań wspierających dzieci i uczniów oraz ich rodziny w sytuacjach dla nich szczególnie trudnych, występujących bezpośrednio po wystąpieniu nagłych, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Zaproponowane rozwiązania są ściśle powiązane z wyrównywaniem szans edukacyjnych oraz zapewnieniem dalszego prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży.

Rozporządzenie służy wykonaniu Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–2024 oraz przewiduje następujące narzędzia interwencji:

  • wypłata zasiłku losowego na cele edukacyjne, w tym zakup niezbędnego wyposażenia – jako jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 500 zł albo 1000 zł, które ma umożliwić zakup niezbędnego wyposażenia szkolnego, w tym obuwia szkolnego, plecaków, podręczników, stroju sportowego, artykułów piśmienniczych, a w konsekwencji uczestniczenie we wszystkich zajęciach szkolnych z pełnym wyposażeniem wymaganym przez szkołę, niezbędnym do prawidłowego zdobywania wiedzy lub rozwoju fizycznego;
  • organizacja wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych – beneficjentami tej formy pomocy będą uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025 do szkół wszystkich typów, kształcący się w tych szkołach w formie dziennej (czyli z wyłączeniem uczniów szkół dla dorosłych, a także uczniów branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych kształcących się w tych szkołach w formie stacjonarnej lub zaocznej), którym należy udzielić wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, połączonego z możliwością wyjazdu poza obszar objęty skutkami żywiołu. Pomoc w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego jest finansowana w wysokości do 1300 zł na jednego ucznia;
  • organizacja zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w najbliższym otoczeniu dziecka lub ucznia – beneficjentami tej formy pomocy będą dzieci realizujące w roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025 do klas I–III szkoły podstawowej lub klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, a także uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025 do szkół wszystkich typów, kształcący się w tych szkołach w formie dziennej (czyli z wyłączeniem uczniów szkół dla dorosłych, a także uczniów branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych kształcących się w tych szkołach w formie stacjonarnej lub zaocznej), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z różnorodnych powodów nie mogą lub nie chcą skorzystać z wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych. Wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie zajęć jednego dziecka lub ucznia określono na poziomie do 1500 zł, w przypadku gdy na terenie gminy pomoc byłaby udzielona tylko jednemu dziecku lub uczniowi. Kwota ta będzie malała, w przypadku gdy pomoc będzie skierowana do większej grupy odbiorców. Dla wyliczenia środków niezbędnych na realizację zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych przyjęto, że pomoc w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych jest finansowana w wysokości 500 zł na jedno dziecko lub jednego ucznia uczestniczących w tych zajęciach oraz dodatkowo w wysokości iloczynu liczby dzieci lub uczniów uczestniczących w tych zajęciach podzielonej przez 5, zaokrąglonej w górę do pełnych jedności, i kwoty 1000 zł.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353451

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 8 grudnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.