Projekt rozporządzenia RM w sprawie udzielania z budżetu państwa pożyczki na wyprzedzające finansowanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania z budżetu państwa pożyczki na wyprzedzające finansowanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania z budżetu państwa pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027. Pomoc finansowa w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027  (PS WPR) jest wypłacana w formie refundacji poniesionych wydatków. Do czasu otrzymania środków z agencji płatniczej, tj. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, potencjalni beneficjenci obowiązani do ponoszenia wydatków związanych z realizacją operacji z własnych środków, w tym również z kredytów bankowych. W celu umożliwienia rozpoczęcia realizacji operacji bez konieczności oczekiwania na zwrot środków proponuje się mechanizm wyprzedzającego finansowania. Wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa w formie pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego jest mechanizmem, który funkcjonował we wszystkich dotychczasowych programach rozwoju obszarów wiejskich (SPO „Restrukturyzacja…”, PROW 2007–2013, PROW 2014–2020). Propozycja uwzględnienia tego mechanizmu również w ramach PS WPR jest więc kontynuacją dotychczasowej praktyki. O wyprzedzające finansowanie będą mogli się ubiegać beneficjenci interwencji, o których mowa w art. 73 „Inwestycje”, art. 77, „Współpraca” oraz art. 78 „Wymiana wiedzy i upowszechnianie informacji” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027 Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369264 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 1 marca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.