Projekt rozporządzenia RM w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027.

Celem rozporządzenia jest określenie obszarów kraju, na których dopuszczalne jest udzielanie pomocy regionalnej, maksymalnych wielkości pomocy dla tych obszarów, przy uwzględnieniu w szczególności poziomu produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca na danym obszarze oraz rodzajów działalności gospodarczej, czy też przypadków, dla których udzielanie pomocy nie jest dozwolone. W rozporządzeniu uwzględniono warunki udzielania pomocy regionalnej określone w wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa (Dz. Urz. UE C 153 z 29.04.2021, str. 1).

W rozporządzeniu wskazane zostaną obszary kraju, w których dopuszczalne będzie udzielanie pomocy regionalnej.

W porównaniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 878, z poźn. zm.) zmianie ulegną maksymalne intensywności pomocy regionalnej dla niektórych regionów, co wynika z treści Wytycznych oraz zmiany poziomu PKB per capita na przestrzeni lat w odniesieniu do średniej unijnej.


 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347600
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 18 czerwca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.