Projekt rozporządzenia RM w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

Projektowane rozporządzenie ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na 2022 r. Projekt stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). Z uwagi na fakt, że w ustawowym terminie na forum Rady Dialogu Społecznego nie uzyskano porozumienia co do przyszłorocznych wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, konieczne jest podjęcie prac nad ich ustaleniem w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r., obliczona zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ww. ustawy, powinna wynosić co najmniej 2 984,60 zł, natomiast minimalnej stawki godzinowej – 19,50 zł.

W projekcie proponuje się ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie  3000 zł (wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 7,1% oraz relację do prognozowanego na 2022 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 51,4%) oraz minimalnej stawki godzinowej na poziomie 19,60 zł.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349350
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 18 sierpnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.