Projekt rozporządzenia RM w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Projektowane rozporządzenie ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na 2024 r. Projekt stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). Stosownie do ww. przepisu, jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych na rok następny – Rada Ministrów zobowiązana jest do ustalenia tych wysokości, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września. Ustalone przez Radę Ministrów wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej nie mogą być niższe od wysokości zaproponowanych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji. Z uwagi na fakt, że w ustawowym terminie na forum Rady Dialogu Społecznego nie uzyskano porozumienia co do przyszłorocznych wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, konieczne jest podjęcie prac nad ich ustaleniem w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. W projekcie rozporządzenia proponuje się ustalenie następujących wysokości: • minimalnego wynagrodzenia za pracę: − od dnia 1 stycznia 2024 r. w kwocie 4242 zł, − od dnia 1 lipca 2024 r. w kwocie 4300 zł; • minimalnej stawki godzinowej: − od dnia 1 stycznia 2024 r. w kwocie 27,70 zł, − od dnia 1 lipca 2024 r. w kwocie 28,10 zł. Minimalna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę została ustalona w oparciu o warunki określone w art. 5 ustawy, tj.: − zwiększenie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 2023 r. o prognozowany na 2024 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 106,6 %., − zastosowanie wskaźnika weryfikacyjnego z tytułu różnicy pomiędzy rzeczywistym (114,4%) a prognozowanym1 (2,8 %) wzrostem cen w 2022 r. Relacja proponowanego minimalnego wynagrodzenia za pracę do prognozowanego na 2024 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (7794 zł) wynosi od 1 stycznia 2024 r. 54,4 %, a od 1 lipca 2024 r. – 55,2%. Dzięki wzrostowi minimalnego wynagrodzenia za pracę zostanie zachowana siła nabywcza dochodów rodzin pracowników otrzymujących najniższe wynagrodzenia. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376753 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 3 października 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.