Projekt rozporządzenia RM w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r., wydanego z inicjatywy ministra właściwego do spraw gospodarki, wprowadziło w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) zmianę polegającą na wydzieleniu w klasie PKD 93.29 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna podklasy 93.29.A obejmującej działalność rozrywkową i rekreacyjną, organizowaną w pomieszczeniach lub innych miejscach o ograniczonej przestrzeni, w szczególności działalność tzw. pokojów zagadek, domów strachu i podobnych form rozrywki lub rekreacji. Rozwiązanie to miało na celu ułatwienie identyfikacji i kontroli tego rodzaju działalności, w szczególności pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w miejscach, gdzie jest ona prowadzona. Zakres zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. w Polskiej Klasyfikacji Działalności odnosił się tylko do klasy PKD 93.29 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, podklasy PKD 93.29.Z i dotyczył podziału klasy PKD 93.29, na poziomie krajowym klasyfikacji, na dwie podklasy: 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni i 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana. Dwie nowo utworzone podklasy zastąpiły dotychczas obowiązującą podklasę PKD 93.29.Z, której zakres został podzielony.

Przepis przejściowy (§ 2 nowelizowanego rozporządzenia) dotyczy dwóch możliwych sytuacji (ust. 1 i 2). Zgodnie z § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, do wniosków o  wpis podmiotów:

  • rozpoczynających wykonywanie działalności gospodarczej;
  • wykonujących działalność gospodarczą, której przedmiot jest oznaczony kodem PKD 93.29.Z, i które po wejściu w życie tego rozporządzenia złożą wniosek o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki
    narodowej

– stosowane są przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r., tj. przedmiot działalności tych podmiotów oznaczany jest jednym z nowych kodów: PKD 93.29.A albo PKD 93.29.B.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358710
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 4 maja 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.