Projekt rozporządzenia RM w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wymienione w projekcie rozporządzenia kwoty kryteriów dochodowych, będą podniesione o:

– 75 zł w przypadku kryterium dla osób samotnie gospodarujących, tj. do poziomu 776 zł (obecny poziom to 701 zł),

– 72 zł w przypadku kryterium dla osób w rodzinie, tj. do poziomu 600 zł (obecnie jest to 528 zł).

Konsekwencją tej weryfikacji będą także wyższe o 74 zł następujące świadczenia:

– kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 763 zł do 1 837 zł,

– minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wzrośnie z 647 zł do 721 zł,

– maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wzrośnie z 1 376 zł do 1 450 zł,

– maksymalna kwota zasiłku stałego wzrośnie z 645 zł do 719 zł.

Jednocześnie podwyższeniu ulega kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego o 37 zł, tj. wzrost z 308 zł do 345 zł.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348403
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 5 lipca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.