Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Celem nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1605 i 1898) jest zwiększenie wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ oraz dofinansowania kosztów rocznego pobytu osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w ZAZ.

Projekt rozporządzenia podnosi wysokość dofinansowania w WTZ w roku 2022 i w latach następnych do wysokości 24 096 zł. Stanowi to wzrost o 1 200 zł kwoty dofinansowania przewidzianej w obecnie obowiązującym rozporządzeniu na rok 2022 i lata następne (aktualnie kwota na rok 2022 i lata następne wynosi 22 896 zł).

Projekt rozporządzenia podnosi również kwotę dofinansowania w ZAZ w roku 2022 i w latach następnych do wysokości 27 500 zł. Stanowi to wzrost o 2 500 zł kwoty dofinansowania przewidzianej w obecnie obowiązującym rozporządzeniu na rok 2022 i lata następne (od 2020 r. kwota dofinansowania wynosi 25 000 zł).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353650
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 2 grudnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.