Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

Na podstawie art. 277 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 lit. b-d  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo wodne”, Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, jednostkowe stawki opłat, o których mowa w art. 274 oraz w art. 275 ust. 20-24 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Obecnie w tym zakresie obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 736), zwane dalej „rozporządzeniem opłatowym”. Konieczność zmiany rozporządzenia opłatowego  wynika z planowanego wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz  niektórych innych ustaw (UD 267).

Zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 561 ustawy Prawo wodne do dnia 31 grudnia 2021 r. górne jednostkowe stawki opłat za pobór wód w formie opłaty stałej wynoszą:

1) za pobór wód podziemnych – 500 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wody;

2) za pobór wód powierzchniowych – 250 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wody.

Rekomenduje się zmianę rozporządzenia, co wynika z planowanego wejścia w życie w 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw, w zakresie dotyczącym zmiany ustawy Prawo wodne, w art. 552 ust. 3 i 6, w art. 561 oraz w art. 574 pkt 4. Celem zaproponowanych zmian jest odroczenie o dwa lata wejścia w życie przepisów uzależniających wysokość opłaty stałej za usługi wodne za pobór wód podziemnych oraz wód powierzchniowych odpowiednio od dostępnych zasobów wód podziemnych, oraz średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ).

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353150

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 15 listopada 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl. Skrócony termin na zgłaszanie uwag wynika z potrzeby wejścia w życie przedmiotowego projektu rozporządzenia do dnia 1 stycznia 2022 r.