Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko procedowany jest w celu redukcji obciążeń nieuzasadnionych w obecnym systemie ocen oddziaływania na środowisko. Projekt rozporządzenia jest elementem reformy w Komponencie C1.2 Podniesienie poziomu dostępności i wykorzystania nowoczesnej przewodowej i bezprzewodowej na potrzeby społeczne i gospodarcze Krajowego Planu odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), i tym samym jest jednym z kamieni milowych niezbędnych do osiągnięcia w ramach KPO w terminie do końca marca 2022 roku.

Proponowana zmiana legislacyjna nie zmienia całego systemu, ale ma na celu redukcję obciążeń dla jednej kategorii inwestycji w zakresie obowiązku uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Brak wymogu uzyskania jednej z decyzji administracyjnych nie zwalnia inwestora z obowiązku zachowania zgodności z wymogami ochrony środowiska, zachowania norm i standardów, które podlegają kontroli i weryfikacji w odrębnych procedurach, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269).

W projekcie proponuje się rozwiązanie mające na celu redukcję obciążeń nieuzasadnionych w obecnym systemie ocen oddziaływania na środowisko poprzez wyłączenie instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz z grupy przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez nieujęcie ich w § 2 w ust. 1 w pkt 7 oraz w § 3 w ust. 1w  pkt 8 rozporządzenia ooś. W efekcie w trakcie procesu inwestycyjnego zmierzającego zarówno do budowy, jak i przebudowy lub rozbudowy tych obiektów nie będzie zachodziła potrzeba uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co bezpośrednio skutkować będzie zmniejszeniem obciążeń podmiotów planujących realizację inwestycji w tym obszarze.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355351
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 25 stycznia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.