Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 27 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248). Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa (Dz. U. poz. 2482) wynika z potrzeby uwzględnienia Agencji Wywiadu w przepisach dotyczących planowania zadań w zakresie udzielania świadczeń szpitalnych na potrzeby służb mundurowych oraz doprecyzowania sposobu nakładania przez właściwe organy zadań realizowanych przez podmioty lecznicze na potrzeby obronne państwa. W projekcie zmodyfikowano sposób nakładania zadań w odniesieniu do niektórych podmiotów leczniczych. Przyjęto, że forma zarządzenia lub polecenia właściwego organu będzie stosowana w przypadku nakładania zadań na podmioty lecznicze będące jednostkami organizacyjnie podległymi temu organowi. W pozostałych przypadkach właściwy organ będzie nakładał zadania na podmiot leczniczy decyzją administracyjną. Nakładanie zadań przez właściwy organ w drodze decyzji administracyjnej będzie dotyczyło m.in. wszystkich podmiotów leczniczych utworzonych w formie spółki kapitałowej, niezależnie od wartości nominalnej udziałów albo akcji należących do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W projekcie doprecyzowano również kwestię uzgadniania wybranych planów dodając obok podmiotu tworzącego również podmiot będący jedynym albo większościowym udziałowcem albo akcjonariuszem w odniesieniu do danego podmiotu leczniczego. Dzięki temu w uzgadnianie tych planów włącza się organy i jednostki, które utworzyły podmiot leczniczy w formie spółki kapitałowej, gdyż „podmiot tworzący” odnosi się wyłącznie do podmiotów leczniczych utworzonych w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jednostki budżetowej albo jednostki wojskowej. W projekcie uwzględniono udział Szefa Agencji Wywiadu w zadaniach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa – w takim zakresie, w jakim w obecnych przepisach uczestniczy Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Szef Agencji Wywiadu będzie obowiązany do wyznaczenia przedstawiciela resortowego, właściwego w sprawie reprezentowania tego organu w zakresie ustaleń dotyczących udzielania świadczeń szpitalnych funkcjonariuszom Agencji Wywiadu w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12385501 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 13 czerwca 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl – w tabeli według poniższego wzoru.