Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Obowiązujące obecnie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 i z 2019 r. poz. 1636) zostało wydane na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641). Zgodnie z brzmieniem upoważnienia ustawowego Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego oraz zasady wynagradzania młodocianych w tym okresie. Nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia ma na celu uaktualnienie wynagrodzenia młodocianego w okresie nauki zawodu przez podwyższenie stosunku procentowego tego wynagrodzenia do wysokości: 1) w pierwszym roku nauki nie mniej niż 8%; 2) w drugim roku nauki nie mniej niż 9%; 3) w trzecim roku nauki nie mniej niż 10%, a w okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy nie mniej niż 7% wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1 rozporządzenia. Przyjmując do obliczenia podaną w pkt 1 wysokość przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2022 r., tj. 6733,49 zł, stosunek procentowy wynagrodzenia, w przeliczeniu na kwotę w zł, wyniesie: 1) w pierwszym roku nauki nie mniej niż 538,68 zł; 2) w drugim roku nauki nie mniej niż 606,01 zł; 3) w trzecim roku nauki nie mniej niż 673,35 zł. Natomiast w okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy nie mniej niż 471,34 zł. Podstawa prawna: art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372150 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 26 maja 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.