Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.

Projekt nowelizacji rozwiązuje problem dotyczący gospodarowania składnikami majątku Skarbu Państwa, które mogą być zagospodarowane w obrębie innych jednostek sektora finansów publicznych. Możliwość bezpośredniego przekazania z jednej jednostki sektora finansów publicznych do innej jednostki składników, które nie spełniają już swojej funkcji i zostały ocenione jako nieprzydatne, a mogą być wykorzystane do realizacji zadań innej jednostki, jest ograniczona. Obowiązujące rozporządzenie nakłada na organy, w pierwszej kolejności, obowiązek podejmowania prób sprzedaży zbędnych lub zużytych składników majątku.

Rekomendowanym rozwiązaniem jest uwzględnienie w pierwszej kolejności prawa do bezpłatnego przekazania składników majątku Skarbu Państwa innym jednostkom sektora finansów publicznych. Zaproponowane zmiany, polegające na dodaniu nowego wyjątku, pozwalają na odejście od priorytetu sprzedaży tych składników na rzecz zaspokojenia potrzeb pozostałych organów administracji publicznej. Najistotniejszą zmianą projektowaną w rozporządzeniu jest dodanie nowego przepisu, na podstawie którego zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego będą mogły być przedmiotem nieodpłatnego przekazania na rzecz nieposiadającej osobowości prawnej państwowej jednostki sektora finansów publicznych bez wcześniejszego podjęcia działań mających na celu sprzedaż, jeśli przemawia za tym interes publiczny.

Oczekiwanym efektem będzie optymalne i elastyczne zarządzenie majątkiem Skarbu Państwa, odpowiadające potrzebom jednostek publicznych. Organy, na podstawie składanych wniosków rozpatrywanych w pierwszej kolejności, będą mogły w sposób sprawniejszy przekazywać składniki majątku, które uznają za zbędne, innym organom, które ich potrzebują. Jest to również rozwiązanie skierowane do jednostek, które z powodu niewystarczających środków finansowych nie mogą kupić nowych składników mienia na wolnym rynku. Po nowelizacji i odstąpieniu od próby sprzedaży, będą mogły otrzymać bezpłatnie składniki, które są im niezbędne do wykonywania zadań, a których nie mogłyby samodzielnie nabyć.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358254
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 7 kwietnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.