Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.

Analiza efektów oraz procesu realizacji w 2020 r. Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”, zwanego dalej „Programem”, skłaniają do kontynuowania działań w zakresie cyfryzacji szkół w kolejnych latach.

W ramach Programu przewiduje się zapewnienie wyposażenia lub doposażenia szkół w sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, jako bazy technologicznej do budowania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zapewnienia ciągłości realizacji nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wymuszonych sytuacją epidemiczną w Polsce i na świecie. W tym celu przewiduje się udzielenie wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szkoły za granicą oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących (SOSW) na zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologi iinformacyjno-komunikacyjnych.

Projektowane rozporządzenie przewiduje następujące zmiany (m.in):

1) wprowadzenie nowego rodzaju sprzętu i pomocy dydaktycznych, na których zakup organy prowadzące szkoły będą mogły uzyskać wsparcie finansowe w ramach Programu, w postaci zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (§ 2 ust. 3 pkt 2 lit. b, ust. 4 pkt 2 lit. b, ust. 5 pkt 2 lit. b i ust. 6 pkt 2 lit. b zmienianego rozporządzenia);

2) doprecyzowanie zakresu podmiotowego Programu, w taki sposób, aby wsparcie finansowe udzielono jak największej liczbie szkół uprawnionych do jego otrzymania bez jego dublowania w kolejnych latach realizacji Programu 2 ust.8–10 zmienianego rozporządzenia i § 2 projektu rozporządzenia);

3)doprecyzowanie przepisów dotyczących udzielenia wsparcia finansowego szkołom, w których kształcą się uczniowie niepełnosprawni, tak aby do takich szkół trafiał sprzęt adekwatny do ich potrzeb, z uwzględnieniem preferencji dla tych szkół, w których liczba uczniów niepełnosprawnych jest wyróżniająca się na tle innych szkół zapewniających kształcenie dla uczniów niepełnosprawnych w danym regionie8 ust. 2 pkt 10 i § 11 ust. 6 pkt 2 zmienianego rozporządzenia).

Projektowane zmiany zakładają, że wsparcie finansowe w maksymalnej wysokości do 35 tys. nadal będzie przysługiwało organom prowadzącym szkoły podstawowe ogólnodostępne, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z tym że dofinansowanie dedykowane tym szkołom będzie trafiało w pierwszej kolejności do tych szkół, które wykazują największe potrzeby w tym zakresie uwarunkowane liczbą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348109
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 8 lipca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.
 
Sorry, no attachments exist.