Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2014–2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Potrzeba wydania projektowanego rozporządzenia wynika z wprowadzenia nowego wskaźnika referencyjnego WIRON1). Prace przygotowujące proces skutecznego wdrożenia nowego wskaźnika referencyjnego WIRON na polskim rynku finansowym prowadzi Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) powołana przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego na wniosek uczestników rynku finansowego. Wybrany przez Komitet Sterujący NGR indeks WIRON ma docelowo zastąpić obecny wskaźnik WIBOR. Zgodnie z wypracowaną przez NGR Mapą Drogową procesu zakłada się zaprzestanie opracowywania i publikowania wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID od początku 2025 r., natomiast wdrożenie nowej oferty produktów finansowych stosujących indeks WIRON ma być realizowane w latach 2023 i 2024. Zgodnie z komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 lutego 2023 r. WIRON jest już wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej. W projektowanym rozporządzeniu określono wysokość oprocentowania dla transz pożyczki w danym miesiącu, która wyniesie 0,25 stawki referencyjnej wskaźnika WIRON 1M Stopa Składana z ostatniego dnia, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót, poprzedniego miesiąca. W obwiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielania z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1017) oprocentowanie transz pożyczki w danym kwartale jest równe 0,25 stawki referencyjnej obliczanej jako średnia arytmetyczna wskaźnika WIBOR 3M za okres ostatnich 3 dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót, w miesiącu poprzedzającym ten kwartał. Inne warunki, tryb i terminy udzielania, rozliczania i zwrotu z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie pomocy w ramach następujących działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 pozostają bez zmian. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372752 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 13 czerwca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.