Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów.

Projekt zakłada nowelizację § 3 pkt 5 rozporządzenia zmienianego, który definiuje obszary objęte pomocą. Struktura tych obszarów zmieni się od dnia 1 stycznia 2022 r., kiedy to przestanie obowiązywać dotychczasowe rozporządzenie w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2021 i wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027.

Proponuje się zmianę w § 4 ust. 1 pkt 1. Przepisy te określają progi pomocy regionalnej, których przekroczenie powoduje obowiązek zgłoszenia, czyli maksymalne kwoty pomocy odpowiadające określonym intensywnościom pomocy, do których można udzielać pomocy na podstawie rozporządzenia, a których przekroczenie powoduje konieczność notyfikacji pomocy. W zmienianym pkt 1 określa się progi pomocy obowiązujące od 2022 r. odpowiadające intensywnościom pomocy określonym przez nową mapę pomocy regionalnej.

W § 2 rozporządzenia zaproponowano zmiany łagodzące warunki utrzymania miejsc pracy powstałych w wyniku inwestycji, na którą została udzielona pomoc – przez 5 lat, a w przypadku MŚP – 3 lat. Warunek ten nadal uważać się będzie za spełniony, gdy likwidacja miejsc pracy miała miejsce między dniem 1 stycznia 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., czyli w okresie kryzysu wywołanego pandemią Covid-19.

Jednocześnie proponuje się przedłużenie obowiązywania rozporządzenia do końca 2023 r. stosownie do przedłużonego terminu obowiązywania GBER.

W efekcie powyższych zmian możliwa będzie odpowiednia modyfikacja, w tym przedłużenie gminnych programów pomocy w postaci zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352908
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 10 listopada 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.