Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych został opracowany w celu uaktualnienia minimalnego poziomu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu uaktualnienie minimalnego poziomu wynagrodzenia pracowników. Projekt rozporządzenia przewiduje – w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – podwyższenie kwot minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego określonego w I Tabeli w załączniku nr 3 do rozporządzenia i ustalenie ich
w wysokości:

  • 2 000 zł w I kategorii zaszeregowania (dotychczas 1 700 zł),
  • 3 300 zł w XXII (ostatniej) kategorii zaszeregowania (dotychczas 3 000 zł).

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określony w I Tabeli w załączniku nr 3 do rozporządzenia nie jest tożsamy z minimalnym wynagrodzeniem za pracę, określonym w ww. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r.

Pracodawca samorządowy określa w regulaminie wynagradzania, m.in. szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zatem, mimo że projektowany w rozporządzeniu poziom minimalnego wynagrodzenia zasadniczego jest niższy (w kategoriach zaszeregowania I – XIX) od kwoty 2 800 zł, to pracodawca ma możliwość ustalenia wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, w taki sposób, aby jego wysokość nie była niższa od obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

Proponuje się także zmiany w katalogu stanowisk określonym w załączniku nr 3 do nowelizowanego rozporządzenia w II Tabeli.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346455
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 4 czerwca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.