Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2023/2024

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2023/2024. Projektowanym rozporządzeniem wprowadza się zmiany do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2023/2024 (Dz. U. poz. 1031). Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu stawki pomocy na jedną porcję owoców i warzyw dostarczaną do szkół w ramach programu dla szkół oraz zwiększeniu puli środków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie dostarczania do szkół tych produktów. Zmiany te podyktowane są zamiarem skierowania do dzieci biorących udział w programie dla szkół w roku szkolnym 2023/2024 soków owocowych otrzymanych z jabłek oraz malin. Dodatkowe środki w kwocie 10 mln zł mają zostać przeznaczone wyłącznie na dodatkowe porcje soków. W rezultacie liczba porcji obejmujących soki wzrośnie z 4 do 8 w przeliczeniu na jedno dziecko uczestniczące w programie dla szkół – w stosunku do kalkulacji przeprowadzonych przed wydaniem zmienianego rozporządzenia. Celem rozporządzenia jest zwiększenie wysokości stawki pomocy finansowej na jedną porcję owoców i warzyw dostarczanych do szkół w roku szkolnym 2023/2024 z 1,10 zł na 1,12 zł. W konsekwencji zwiększenie puli środków finansowych z budżetu państwa na finansowanie programu o 10 mln zł z stosunku do kwoty 64 050 000 zł. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376101 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 1 września 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.