Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie MKiŚ w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973).

Celem zmiany rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. poz. 1710) jest potrzeba prawidłowego oznaczenia wskaźnika poziomu hałasu LAeqT, wyrażonego równoważnym poziomem dźwięku A dla czasu odniesienia T, występującego w załączniku nr 7 w części E. Wykonanie pomiarów w tytule II. Realizacja pomiarów w pkt 2. Rejestracja elementarnych próbek hałasu w czasie odniesienia T (metoda próbkowania) w ust. 6 we wzorze 4. Obecnie w powyższym wzorze wskaźnik ten oznaczono jako LAeqt.  Jest to niespójne z tytułem ustępu 6. Obliczenie poziomu hałasu LAeqT w punkcie pomiarowym, wyrażonego równoważnym poziomem dźwięku A dla czasu odniesienia T.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354403
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 3 stycznia 2022 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.