Projekt stanowiska Rządu RP – Dyrektywa Rady w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania grup wielonarodowych w Unii – konsultacje

Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad przygotowaniem projektu stanowiska RP do wniosku dotyczącego Dyrektywy Rady w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania grup wielonarodowych w Unii – COM(2021)823.

W konkluzjach Rady z dnia 27 listopada 2020 r. potwierdzono stałe poparcie Rady dla prac prowadzonych w otwartych ramach OECD/G-20 w sprawie erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków (BEPS), których celem jest wypracowanie globalnego, opartego na konsensusie rozwiązania uwzględniającego interesy wszystkich państw członkowskich, tak aby zagwarantować, że wszystkie korporacje będą płaciły sprawiedliwą część podatku od zysków osiągniętych z działalności prowadzonej w UE.

W dyrektywie ustanawia się przepisy dotyczące zapewnienia minimalnego poziomu skutecznego opodatkowania osób prawnych w odniesieniu do dużych grup wielonarodowych i dużych grup o charakterze wyłącznie krajowym działających na jednolitym rynku, które są zgodne z porozumieniem osiągniętym przez otwarte ramy w dniu 8 października 2021 r. i ściśle odzwierciedlają modelowe zasady OECD uzgodnione przez otwarte ramy i opublikowane w dniu 20 grudnia 2021 r.

Zaproponowany przez Komisję Europejską (KE) projekt dyrektywy Rady w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania grup wielonarodowych w Unii COM(2021)823 (dalej jako: Dyrektywa), której dotyczy wniosek ma na celu wdrożenie globalnych zasad przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania („zasad GloBE”), tj. głównej części tzw. Filaru II OECD.

Filar II stanowi obok Filaru I jeden z dwóch elementów globalnej reformy podatkowej opracowywanej na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (dalej jako: OECD), w ramach Projektu do spraw przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku (tzw. BEPS 2.0). Wynikiem porozumienia w tym zakresie blisko 140 państw, zrzeszonych w ramach Inclusive Framework on BEPS (dalej jako: Inclusive Framework), jest wydane 8 października 2021 roku Oświadczenie w sprawie dwufilarowego rozwiązania pozwalającego sprostać wyzwaniom podatkowym wynikającym z cyfryzacji gospodarki (dalej jako: Oświadczenie), które przedstawia założenia reformy wraz z planem jej implementacji.

Filar I OECD zakłada:

  • częściowe przeniesienie praw do opodatkowania do jurysdykcji, w których następuje konsumpcja dóbr i usług.

Filar I odnosi się jedynie do największych i najbardziej dochodowych grup międzynarodowych, w tym spółek cyfrowych. Projektowane przepisy międzynarodowe mają odzwierciedlać nowe modele biznesowe, w tym zdolność przedsiębiorstw do prowadzenia działalności gospodarczej bez konieczności fizycznej obecności na danym rynku.

Filar II OECD składa się z:

  • zasad GloBE, które wprowadzają minimalny globalny poziom efektywnego opodatkowania dużych przedsiębiorstw międzynarodowych (tzw. globalny minimalny podatek) oraz
  • mechanizmu STTR, czyli traktatowej zasady dodatkowego prawa do opodatkowania (w Dyrektywie zwanej zasadą opodatkowania szczególnych płatności traktatowych), pozwalającej jurysdykcjom źródła na nakładanie dodatkowego opodatkowania na niektóre płatności dokonywane przez podmioty powiązane.

Dyrektywa służy wprowadzeniu wyłącznie zasad GloBE. Ze względu na swój charakter, mechanizm STTR zostanie wprowadzony w dwustronnych konwencjach podatkowych.

W załączeniu znajduje się projekt stanowiska Rządu RP oraz projekt Dyrektywy Rady.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 24 lutego 2022 roku (czwartek) na adres szkop@pracodawcy.pl.

Źródło: Federacja Przedsiębiorców Polskich, Ministerstwo Finansów