Projekt uchwały RM w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych”.

Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych”, zwany dalej „Programem”, stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. poz. 1875). Wprowadzenie Programu umożliwi realizację celu określonego w ww. ustawie, tj. modernizacji, przebudowy lub doposażenia podmiotów leczniczych w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych oraz finansowanie działań w następujących obszarach:
1) wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opieki zdrowotnej;

2) wymiana łóżek szpitalnych;

3) wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego.

Program zapewni finansowanie pilnych działań zapewniających modernizację infrastruktury budowlanej oraz systematyczne uzupełnianie i wymiana zużytej oraz wyeksploatowanej bazy sprzętowej podmiotów leczniczych, w celu zwiększenia dostępności i podniesienia jakości świadczonych usług medycznych, poprawy komfortu pacjentów czyli zapewni warunki do racjonalnego, nowoczesnego, kompleksowego i skutecznego leczenia.

Interwencja będzie ukierunkowana na inwestycje w infrastrukturę podmiotów leczniczych wraz z wyposażeniem, w tym
w szczególności w sprzęt i aparaturę medyczną najnowszej generacji.

Planowane interwencje obejmują swym zakresem m.in. inwestycje w:

1) zwiększanie bazy łóżkowej na oddziałach geriatrycznych;

2) zwiększenie bazy łóżkowej opieki długoterminowej świadczonej stacjonarnie;

3) modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych przez inwestycje w prace remontowobudowlane oraz doposażenie w sprzęt medyczny.

Planowane interwencje obejmują swym zakresem inwestycje w wymianę zużytych i przestarzałych łóżek, tj. eksploatowanych co najmniej 12 lat. Planuje się zakup nowych łóżek szpitalnych, w tym łóżek intensywnej opieki medycznej, wraz z materacami, szafkami przyłóżkowymi oraz niezbędnym dodatkowym wyposażeniem.

Działania w obszarze wsparcia infrastruktury ratownictwa medycznego skierowane będą na inwestycje w infrastrukturę podmiotów leczniczych, w skład których wchodzą jednostki systemu PRM: ZRM, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz SOR lub jednostki współpracujące z systemem PRM: CU i CUD.

Podstawa prawna: art. 5 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356458
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 21 lutego 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.