Projekt uchwały RM w sprawie ustanowienia programu rozwoju pod nazwą „Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu rozwoju pod nazwą „Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030”.

Podstawowym celem projektu uchwały Rady Ministrów jest ustanowienie programu rozwoju, o którym mowa w art. 15 ust. 4 pkt ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju pn. Krajowy Program Żeglugowy do 2030 roku (KPŻ2030). Program jest dokumentem o charakterze operacyjno-wdrożeniowym dla realizacji celów określonych w średniookresowej strategii rozwoju kraju – Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z perspektywą do 2030 r. oraz sektorowej strategii rozwoju – Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu.

KPŻ2030 jest dokumentem obejmującym planowanie, działania i inwestycje w zakresie transportu wodnego śródlądowego w perspektywie do 2030 r. Strategia wdrażania KPŻ2030 ukierunkowana będzie przede wszystkim na realizację projektów inwestycyjnych mających na celu poprawę warunków nawigacyjnych na drogach wodnych oraz działania o charakterze programowym ukierunkowanych na przystosowanie dróg wodnych do wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem sektora transportu dla potrzeb perspektywy finansowej UE 2021-2027.

Zakres interwencji KPŻ2030 odnosi się do polskich odcinków międzynarodowych dróg wodnych wskazanych w Porozumieniu AGN, m.in.: E30 – Odrzańska Droga Wodna, odcinek od Gliwic do Portów Morskich Szczecin i Świnoujście.

Dla Jednostek Samorządu Terytorialnego przyniesie to skutki w postaci: ochrony przed skutkami powodzi, aktywizację gospodarczą terenów nadrzecznych, rozwój śródlądowych portów w ramach partnerstwa czy powstanie nowych miejsc pracy.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349257
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 9 sierpnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Ewentualne uwagi proszę nanieść w postaci tabeli zgodnie z załączonym wzorem.