Projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej.

Zmiany koncepcji systemu zabezpieczenia społecznego na okres po zakończeniu kariery zawodowej oraz powoływanie do życia nowych produktów oszczędnościowych – spowodowało, że Polacy nie mają narzędzia do zarządzania całością swoich oszczędności gromadzonych z myślą o etapie życia, który rozpocznie się wraz z zakończeniem aktywności zawodowej. Co prawda instytucje finansowe i ZUS dostarczają informacji o wysokości środków zapisanych na indywidualnych kontach, udostępniają także na swoich platformach usług elektronicznych możliwość sprawdzania ich stanu, ale jest to wiedza rozproszona, wymagająca nie tylko posiadania i pamiętania kilku loginów i haseł, by mieć tam wgląd, ale również o różnej formie prezentacji tych danych, w przypadku ZUS dostosowanej do zakresu posiadanych danych. Nie ma jednego miejsca, gdzie taką kompleksową informację można uzyskać, bez konieczności logowania się do wielu instytucji. Brak całościowych prognoz powoduje także niskie zainteresowanie oszczędzaniem, niską dyscyplinę w oszczędzaniu, a nawet potencjalnie ograniczone zaufanie do instytucji gromadzących oszczędności.

Rekomendowanym w projekcie rozwiązaniem problemu dostępu do zgromadzonych składek emerytalnych i dobrowolnych wpłat, a także w praktyce braku kompleksowej informacji o świadczeniach emerytalnych, bez względu na ich źródło, będzie utworzenie w systemie teleinformatycznym Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE). Polski Fundusz Rozwoju to instytucja, która posiada kompetencje do budowy CIE, z następujących względów: PFR jest spółką Skarbu Państwa oferującą instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób prywatnych, która inwestuje w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy Państwa. PFR ściśle współpracuje z innymi instytucjami rozwoju tj. Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Agencją Rozwoju Przemysłu, Korporacją Ubezpieczeń i Kredytów Eksportowych, Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, w celu realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. System CIE będzie zintegrowany z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej.

Dzięki uruchomieniu CIE możliwe będzie osiągnięcie wielu korzystnych efektów, w szczególności:

  • podniesienie świadomości i budowa zainteresowania produktami emerytalnymi,
  • zapewnianie wiedzy nt. wszystkich posiadanych produktów emerytalnych oraz ich stanu,
  • umożliwienie symulacji wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych,
  • propagowanie wiedzy nt. systemu emerytalnego oraz możliwościach zwiększenia bezpieczeństwa emerytalnego,
  • zapewnienie jednego, spójnego, kanału informacyjnego, który ułatwi dostęp do informacji o produktach emerytalnych,
  • zapewnienie możliwości elektronicznej obsługi wybranych dyspozycji, zarówno w systemach publicznych (system Platformy Usług Elektronicznych ZUS), jak w systemach prywatnych instytucji emerytalnych.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359503
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 27 maja 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.