Projekt ustawy o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego.

Projekt ustawy ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów szczególnych dotyczących delegowania kierowców określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiającej przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz. Urz. UE L 249 z 31.07.2020, str. 49), zwanej dalej „dyrektywą (UE) 2020/1057”. Dyrektywa ta stanowi jeden z elementów tzw. Pakietu Mobilności I, w skład którego wchodzą także regulacje rewidujące pod względem rynkowym i socjalnym prawo UE, które zostały wdrożone do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców i niektórych innych ustaw razem z przepisami zmieniającymi dyrektywę 2006/22/WE oraz przepisami:

  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1054 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów (Dz. Urz. UE L 249 z 31.07.2020, str. 1);
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 249 z 31.07.2020, str. 17).

Projekt ma na celu zapewnienie ochrony kierowców delegowanych w sektorze transportu drogowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez określenie warunków zatrudnienia tych kierowców. W projekcie przewiduje się, że przewoźnik drogowy delegujący kierowcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia takiemu kierowcy warunki zatrudnienia przewidziane w art. 4-4b ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Analogiczna potrzeba zapewnienia odpowiednich warunków zatrudnienia odnosi się do kierowców delegowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego. Zgodnie z projektem również w tym przypadku konieczne będzie zapewnienie tym kierowcom warunków zatrudnienia, o których mowa w wyżej wymienionej ustawie, z zastrzeżeniem art. 139a ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91 i 583) dotyczącego minimalnego wynagrodzenia cudzoziemca.

Obowiązkiem ww. przewoźnika będzie zapewnienie, aby kierowca podczas delegowania dysponował określonymi dokumentami w postaci papierowej lub elektronicznej – co będzie pozwalać na kontrolę przestrzegania wymogów wprowadzanych projektowaną ustawą w trakcie kontroli drogowej.

Przewoźnicy drogowi posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej delegujący kierowców do innych państw członkowskich są zobowiązani do:

– przekazania dokumentów na wniosek Państwowej Inspekcji Pracy lub wojewódzkiego inspektora transportu drogowego wymaganych w ramach współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich

– udzielania informacji na żądanie Państwowej Inspekcji Pracy

– uczestniczenia w postępowaniach związanych z realizacją wniosków o powiadomienie o decyzji w sprawie nałożenia na przewoźnika drogowego delegującego kierowcę z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej oraz o egzekucję takiej kary lub grzywny.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358852
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) na załączonym formularzu, w terminie do 16 maja 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.