Projekt ustawy o dostępności niektórych produktów i usług

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o dostępności niektórych produktów i usług.

Projekt ustawy o dostępności niektórych produktów i usług stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług (tzw. Europejski Akt o Dostępności, ang.  European Accessibility Act), tzw. dyrektywa 2019/882. Głównym celem tej dyrektywy jest zapewnienie większej dostępności  niektórych produktów i usług w oparciu o wspólne dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) wymogi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. Dyrektywa 2019/882 definiuje pojęcie osoby z niepełnosprawnością zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.  1217). Zgodnie z konwencyjną definicją „osoby niepełnosprawne” to osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami. Jednocześnie przepisy dyrektywy 2019/882 dotyczą również innych osób, które doświadczają ograniczeńfunkcjonalnych, takich jak osoby starsze, kobiety w ciąży czy osoby podróżujące z bagażem. Pojęcie „osób z ograniczeniami funkcjonalnymi” obejmuje osoby, które mają naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów, osoby, które doświadczają naruszenia sprawności wynikającego z wieku lub z innych przyczyn związanych z niepełną sprawnością, w sposób trwały lub czasowy,  które to naruszenia sprawności mogą, w oddziaływaniu z różnymi barierami, zmniejszać dostęp takich osób do produktów i usług, co z kolei prowadzi do sytuacji wymagającej dostosowań tych produktów i usług do szczególnych potrzeb takich osób.

Dotychczas kwestie dostępności produktów i usług nie były regulowane kompleksowo w prawie polskim. Wybrane obszary dostępności są przedmiotem regulacji m.in. w przepisach: prawa budowlanego, o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, prawa zamówień publicznych, o transporcie kolejowym, o transporcie drogowym, o transporcie zbiorowym, prawa telekomunikacyjnego czy o radiofonii i telewizji.

Rozwiązania przyjęte w projekcie ustawy wynikają z przepisów dyrektywy 2019/882 i implementują w całości jej obligatoryjne elementy. W zakresie rozwiązań, w odniesieniu do których prawo UE pozostawia państwom członkowskim możliwość swobodnego kształtowania zakresu i treści przepisów krajowych, pod uwagę wzięto szereg czynników, w tym:

1) skuteczność funkcjonujących w Polsce instrumentów na rzecz zapewniania dostępności;

2) obserwowany stan dostępności produktów, usług i środowiska zbudowanego w Polsce;

3) sytuację osób ze szczególnymi potrzebami w Polsce;

4) kondycję ekonomiczną podmiotów gospodarczych funkcjonujących w sektorach gospodarki objętych regulacją, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw;

5) zmiany gospodarcze i społeczne będące wynikiem pandemii wirusa SARS-CoV-2 po 2020 r.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358257
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 28 kwietnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.