Projekt ustawy o ekonomii społecznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o ekonomii społecznej.

Ustawa o ekonomii społecznej wprowadza do polskiego porządku prawnego rozwiązania w istotny sposób uzupełniające system funkcjonujących do tej pory mechanizmów instrumentów służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obecnie wsparcie w tym zakresie realizowane jest na dwóch zasadniczych płaszczyznach. Pierwsza z nich obejmuje działania polegające na budowaniu lub odtwarzaniu kompetencji niezbędnych do pełnienia ról społecznych i zawodowych przed podjęciem zatrudnienia. Działania takie adresowane są zarówno do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. od osób długotrwale bezrobotnych, po uzależnionych i bezdomnych) w centrach i klubach integracji społecznej, jak również podejmowane w formule warsztatów terapii zajęciowej działania dedykowane osobom niepełnosprawnym. Druga płaszczyzna obejmuje różnorodne formy reintegracji, w której osoby korzystające ze wsparcia są jednocześnie pracownikami.

Projekt ustawy oddziałuje na jednostki samorządu terytorialnego, które w myśl projektu ustawy opracowują diagnozę sytuacji społecznej, w tym potencjału podmiotów ekonomii społecznej w zakresie realizacji usług społecznych, a także określają zadania publiczne i usługi społeczne zlecane w nowych trybach.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346902
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 17 czerwca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.