Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Aktualnie zagadnienia jakości w opiece zdrowotnej są regulowane w wielu aktach prawnych o zróżnicowanej randze. Jednocześnie prowadzonych jest szereg inicjatyw projakościowych inicjowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, organizacje zrzeszające pacjentów oraz środowiska medyczne. Jednak dotychczas wprowadzenie wymagań jakościowych nie wiąże się z ich dostateczną i systematyczną oceną spełnienia. Systemowe podejście do zagadnienia jakości w opiece zdrowotnej wymaga przede wszystkim oceny zjawiska „niedostatecznej jakości” i skali jego występowania, wskazania głównych przyczyn i konsekwencji jego występowania, oraz wprowadzenia rozwiązań stymulujących do poprawy.

Celem projektu ustawy jest wdrożenie rozwiązań prawno-organizacyjnych, które w sposób kompleksowy i skoordynowany będą realizowały priorytety polityki zdrowotnej w obszarze jakości. Przedmiotem uregulowania będzie wprowadzenie rozwiązań w zakresie:

1)  autoryzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą (szpitale);

2)  monitorowania zdarzeń niepożądanych;

3)  usprawnienia akredytacji w ochronie zdrowia;

4)  usprawnienia wypłaty pacjentom rekompensat za zdarzenia medyczne;

5)  tworzenia i prowadzenia rejestrów medycznych.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349305
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 18 sierpnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.