Projekt ustawy o krajowym systemie nadzoru rynku w odniesieniu do produktów podlegających unijnemu prawodawstwu harmonizacyjnemu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o krajowym systemie nadzoru rynku w odniesieniu do produktów podlegających unijnemu prawodawstwu harmonizacyjnemu.

20 czerwca 2019 r. zostało przyjęte rozporządzenie (UE) 2019/1020 w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 765/2008 i rozporządzenie (UE) nr 305/2011, zwane dalej „rozporządzeniem (UE) 2019/1020”, ujednolicające system nadzoru rynku w Unii Europejskiej. Celem rozporządzenia jest poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez zapewnienie lepszego funkcjonowania swobody przepływu towarów oraz wzmocnienie nadzoru rynku produktów objętych unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym, tj. 70 aktami prawa wymienionymi w załączniku I do tego rozporządzenia. Rozporządzenie (UE) 2019/1020 wprowadza jednolite ramy systemu nadzoru rynku Załącznik I do rozporządzenia znacząco rozszerza zakres dotychczasowego nadzoru rynku produktów o nowe obszary (wzrost liczby aktów unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego do 70). Produkty objęte tym prawodawstwem mają spełniać wymagania zapewniające wysoki poziom zdrowia i bezpieczeństwa (w ujęciu ogólnym oraz w miejscu pracy), a także ochronę konsumentów, ochronę środowiska, bezpieczeństwo publiczne i inne interesy publiczne.

Celem projektowanej ustawy jest dostosowanie przepisów obowiązujących w polskim porządku prawnym do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniającym dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Dz. Urz. UE L 169 z 25.06.2019, str.1). Obecnie system nadzoru rynku jest regulowany w Polsce ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1334) oraz ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5). Kwestie nadzoru rynku są zatem rozproszone w dwóch aktach prawnych oraz ustawach tzw. sektorowych (kompetencyjnych) odnoszących się do poszczególnych nieżywnościowych „produktów zharmonizowanych”, tj. objętych unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym.

W projekcie ustawy w znacznej mierze została zachowana struktura systemu nadzoru rynku obowiązująca na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Rozszerzono kompetencje punktu kontaktowego ds. produktów, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów oraz o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim (Dz. U. 1454), o udzielanie informacji w zakresie produktów podlegających unijnemu prawodawstwu harmonizacyjnemu.

W stosunku do aktualnie obowiązującego stanu prawnego wprowadzono zmiany w procedurach kontroli, tj. wprowadzono możliwość zakupu produktu pod ukrytą tożsamością w przypadku gdy nie jest możliwe pozyskanie produktu w inny sposób. Do dokonania takiego zakupu wymagana będzie zgoda Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych oraz dodatkowych dokumentów: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358057/katalog/12864490#12864490
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) według wzoru w załączonej tabeli, w terminie do 13 kwietnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.