Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa.

Projekt ustawy nie tworzy nowych podmiotów leczniczych czy ich nowych form organizacyjno-prawnych, a dotyczy podmiotów szpitalnych zdefiniowanych jako samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, spółki kapitałowe, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.) albo instytuty badawcze, które wykonują działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, z wyłączeniem podmiotów wykonujących wyłącznie świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w czasie nieprzekraczającym 24 godzin lub podmiotów wykonujących wyłącznie świadczenia w szpitalu uzdrowiskowym.

Projektowana ustawa zakłada utworzenie systemu nadzoru nad procesami naprawczorozwojowymi podmiotów szpitalnych przez powołanie instytucji Agencji Rozwoju Szpitali, zwanej dalej „ARS, która będzie odpowiedzialna za inicjowanie, wspieranie i monitorowanie tych procesów oraz zapewnienie rozwoju sektora szpitalnictwa. Należy zaznaczyć, iż ARS będzie miała również inne zadania dotyczące podmiotów szpitalnych, takie jak organizowanie i koordynowanie wspólnych zakupów, wsparcie finansowe, merytoryczne i eksperckie. Wspierane będą również inwestycje w szpitalach dzięki skoordynowaniu działań na rzecz rozwoju szpitalnictwa, a także skierowaniu na ten cel dodatkowych środków z różnych źródeł: budżetu państwa, funduszy unijnych, czy funduszy celowych zarządzanych przez Ministra Zdrowia.
Projekt ustawy wprowadza mechanizmy restrukturyzacyjne poprawiające rentowność szpitali i ich stabilność finansową, w tym również restrukturyzację zobowiązań tych jednostek. Proponowane rozwiązania legislacyjne mają pozwolić także na koordynację i optymalizację wykorzystania bazy materialnej systemu, uporządkowanie struktury świadczeniodawców oraz wprowadzenie mechanizmów stymulujących integrację i koordynację świadczeń szpitalnych, a co za tym idzie brak dublowania oferowanych świadczeń i eliminację konieczności utrzymywania w części szpitali wykwalifikowanego personelu medycznego.

Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy pozwolą na uniknięcie konkurowania pomiędzy szpitalami o tych samych pacjentów i kontrakty z NFZ. Ponadto zaprojektowane przepisy doprowadzą do efektywniejszego wykorzystania dostępnych zasobów kadrowych podmiotów szpitalnych i nowoczesnej infrastruktury medycznej, a także do wzmocnienia kadry zarządzającej i popularyzacji nowoczesnych systemów, narzędzi i metod zarządzania w ochronie zdrowia, jak również certyfikacji umiejętności kadry zarządzającej.

Jeżeli chodzi o skalę i zakres zmian zaproponowanych w regulacji to projekt przewiduje przeprowadzenie przez ARS co
trzy lata (począwszy od 2023 r.) obowiązkowej oceny wszystkich podmiotów szpitalnych, którym na podstawie zawartych w projekcie kryteriów ekonomicznofinansowych będzie przyznawana odpowiednia kategoria, która będzie determinowała procesy rozwojowe i naprawczorozwojowe, które będą zachodziły w poszczególnych podmiotach:

1) kategoria A podmiot szpitalny w dobrej sytuacji ekonomicznofinansowej, który obligatoryjnie tworzy plan rozwojowy podmiotu szpitalnego kategorii A;

2) kategoria B podmiot szpitalny wymagający wdrożenia działań optymalizacyjnych, który tworzy plan rozwojowy podmiotu szpitalnego kategorii B albo w stosunku do którego wszczyna się postępowanie naprawczorozwojowe, na jego wniosek;

3) kategoria C podmiot szpitalny wymagający wdrożenia działań naprawczorozwojowych, w stosunku do którego Prezes ARS obligatoryjnie wszczyna postępowanie naprawczorozwojowe;

4) kategoria D podmiot szpitalny wymagający pilnego wdrożenia działań naprawczorozwojowych, w stosunku do którego Prezes ARS obligatoryjnie wszczyna postępowanie naprawczorozwojowe oraz uzyskuje uprawnienie do powoływania i odwoływania kierownika tego podmiotu szpitalnego.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354951
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w zestawieniu tabelarycznym wg wzoru, w terminie do 26 stycznia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.