Projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych jest projektem aktu normatywnego, w którego założeniu jest uregulowanie i poprawa sytuacji stowarzyszeń, jakimi są Ochotnicze Straże Pożarne oraz docenienie wieloletnich działań strażaków ratowników OSP na rzecz lokalnych społeczności i bezpieczeństwa państwa. Przez podniesienie obowiązujących, rozproszonych przepisów do rangi ustawy wzmocniony zostanie Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w zakresie wsparcia go przez jednostki OSP, które stanowią najliczniejszą grupę jednostek działających na rzecz społeczności lokalnych.

Projekt ustawy ma również za zadanie uregulowanie kwestii zadań ochrony przeciwpożarowej wykonywanych przez gminę. W związku z występowaniem w kraju gmin nieposiadających jednostek ochrony przeciwpożarowej, w celu sprawiedliwego udziału w finansowaniu, a także odpowiedzialnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa mieszkańców, gminy te zobowiązane zostały do zawarcia umowy z gminą sąsiednią, w której taka jednostka funkcjonuje. W efekcie wprowadzonych rozwiązań każda gmina w kraju będzie posiadać uregulowane kwestie zabezpieczenia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348654
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 14 lipca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl