Projekt ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej. Celem projektowanej ustawy jest stworzenie podstaw prawnych realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Plan Strategiczny), co stanowi wyraz wdrażania dyspozycji skierowanych do państw członkowskich rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych. W tym celu projektowana ustawa wprowadza zmiany w szeregu innych ustaw.. Najważniejsze zmiany dotyczą ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (ustawa o RLKS). Główne cele projektowanej ustawy to określenie: 1) podmiotów uczestniczących w realizacji Planu Strategicznego oraz ich zadań; 2) podstawowych zasad przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach interwencji objętych Planem Strategicznym oraz przejściowego wsparcia krajowego, o którym mowa w art. 147 rozporządzenia 2021/2115,  i pomocy technicznej w ramach Planu Strategicznego; 3) zasad przeprowadzania kontroli w ramach Planu; 4) zasad wdrażania instrumentów finansowych; 5) zasad funkcjonowania krajowej sieci wspólnej polityki rolnej i podmiotów, które zapewniają funkcjonowanie tej sieci. Wsparcie zaproponowane w Planie Strategicznym realizowane będzie ze środków pochodzących z UE, na które składa się wsparcie w kwocie 17,3 mld euro w ramach I filaru WPR (EFRG) i 4,7 mld euro w ramach II filaru WPR (EFRROW) wraz ze współfinansowaniem krajowym w wysokości ponad 3,2 mld euro. Projektowana ustawa uwzględnia nowe podstawy i zasady wdrażania płatności bezpośrednich, interwencji sektorowych, interwencji dotyczących rozwoju obszarów wiejskich i pomocy technicznej, w szczególności objęcie ich jednym Planem Strategicznym, oraz przejściowego wsparcia krajowego. Zgodnie z Planem Strategicznym przyjęto system wdrażania, w którym rolę instytucji zarządzającej (IZ) pełni minister właściwy do spraw rozwoju wsi, akredytowanej agencji płatniczej – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), a instytucji pośredniczących oraz podmiotów wdrażających – samorządy województw. W zakresie zadań ministra właściwego do spraw rozwoju wsi jako instytucji zarządzającej, zaproponowano wykonywanie nieprzypisanym innym organom lub jednostkom organizacyjnym zadań państwa członkowskiego UE, w szczególności dotyczących monitorowania i ewaluacji Planu Strategicznego. Zaproponowano również możliwość powoływania organów opiniodawczo-doradczych w sprawach należących do zadań i kompetencji instytucji zarządzającej. W składzie tych organów przewidziano przedstawicieli agencji płatniczej, instytucji pośredniczących, podmiotów wdrażających oraz inne osoby, których udział w pracach organu jest uzasadniony zakresem ich zadań . Kontrole w ramach systemu instytucjonalnego przeprowadzane będą pod względem zgodności z postanowieniami Planu Strategicznego, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, wytycznymi oraz regulaminami naborów wniosków o przyznanie pomocy i, z uwagi na ich specyfikę, do tych kontroli będą stosowane odpowiednio przepisy o kontroli w administracji rządowej określające zasady i tryb przeprowadzania kontroli. Zakłada się, że ww. wytyczne mogą dotyczyć: 1) warunków przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy lub pomocy technicznej; 2) trybu przyznawania lub wypłaty pomocy lub pomocy technicznej; 3) zobowiązań związanych z przyznaną pomocą lub pomocą techniczną; 4) kwalifikowalności kosztów; 5) warunków i trybu przeprowadzania oraz zakresu kontroli; 6) zakresu danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Planu Strategicznego, w tym zawartości rocznego sprawozdania z realizacji celów oraz informacji przekazywanych Komisji Europejskiej, o których mowa w art. 8 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1475 z dnia 6 września 2022 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 w odniesieniu do ewaluacji planów strategicznych WPR oraz dostarczania informacji na potrzeby monitorowania i ewaluacji (Dz. Urz. UE L 232 z 07.09.2022, str. 8), a także sposobu przekazywania tych danych i informacji; 7) wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach lub rodzajach operacji w ramach danej interwencji; 8) innych kwestii związanych z realizacją lub zakończeniem realizacji Planu Strategicznego. Projekt zakłada wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem art. 55 ust. 12 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r W projektowanej ustawie zaproponowano rozwiązania, zgodnie z którymi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ARiMR będzie się odbywało składanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej oraz ich rozpatrzenie, w tym prowadzenie korespondencji w sprawie, oraz zawieranie umów o przyznanie pomocy. Projektowana ustawa wychodzi w tym zakresie naprzeciw ogólnemu procesowi informatyzacji, który jest związany z dynamicznym rozwojem technologicznym. Projekt zakłada wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem art. 55 ust. 12 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366303 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 29 listopada 2022 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.