Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (numer z wykazu UD378).

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (numer z wykazu UD378).

Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2023 jest związane z koniecznością ustawowych zmian mających na celu m.in. stworzenie materialnych podstaw prawnych pozwalających na wydatkowanie środków efektywnie i skuteczne realizowanie zadań publicznych przez państwo, jak również ograniczenie niektórych wydatków budżetu państwa. Projektowane zmiany ustawowe są niezbędne dla prawidłowej realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 i są z nią nierozerwalnie związane.

Najważniejsze zmiany wystąpią w następującym zakresie:

W projekcie proponuje się ustalenie w roku 2023 wysokości wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych pracowników, których wynagrodzenia są relacjonowane do ich wynagrodzeń, w odniesieniu do kwoty, w wysokości 5 444,42 zł, która zagwarantuje im wzrost wynagrodzeń o 7,8%, tj. na poziomie przyjętym w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 r. dla pozostałych pracowników państwowej sfery budżetowej.

Jednocześnie zaproponowano zamrożenie odpisów na fundusze socjalne w oparciu o wartości przyjęte w budżecie 2022 r.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: ograniczenie wydatków jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa, poprzez „zamrożenie” podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w roku 2023. Projektowana zmiana w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych polega na „zamrożeniu” odpisu na zakładowy fundusz świadczeń na poziomie ustawowym z 2020 r. (dalej: „ZFŚS”), co oznacza, że będzie on naliczany w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. (4 434,58 zł). ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. W przypadku sfery budżetowej (jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych) wydatki na ZFŚS mają charakter obligatoryjny i w odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych obciążają budżet państwa. Natomiast dla pozostałych pracodawców zasady tworzenia Funduszu zależą od liczby zatrudnionych osób. Fundusz tworzą zatem pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku: co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty; pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Ponadto pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz do wysokości i na zasadach ogólnych określonych w ustawie (art. 5 ustawy) lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe. We wszystkich przypadkach przepisy umożliwiają jednak pewną swobodę regulacji w granicach określonych ww. ustawą, w tym: dopuszczają zarówno rezygnację z tworzenia ZFŚS, jak również dają możliwość do określenia wysokości odpisu na ZFŚS na wyższym, jak i niższym poziomie niż ustawowy. „Zamrożenie” bazy stanowiącej podstawę do naliczania odpisu na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych zapobiega wzrostowi wydatków budżetu państwa – na poziomie wydatków na emerytury i renty ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2019. Dodatkowo w roku 2022 wprowadzone zostaną przepisy, iż odpis na ZFŚS dla nauczycieli dokonywany w oparciu o kwotę bazową z dnia 1 stycznia 2019 r. „Zamrożenie” bazy stanowiącej podstawę do naliczania odpisu na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych zapobiega wzrostowi wydatków budżetu państwa – na poziomie wydatków na emerytury i renty ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2019.

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie następujących rozwiązań prawnych:

• podstawy prawnej dla dofinansowania kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników powiatowego urzędu pracy, realizujących zadania określone ustawą – w celu wsparcia samorządów powiatów,

• podstawy prawnej dla podwyższenia kwoty na Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) do ujęcia w projekcie planu finansowego Funduszu Pracy na rok 2023 do kwoty ok. 277,5 mln zł, co będzie stanowiło 4% kwoty przychodów ze składki na Fundusz Pracy w roku 2021. – mając na uwadze oczekiwania pracodawców,

• przewiduje się zwiększa limit wydatków na funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego oraz Biura Rady Dialogu Społecznego w 2023 r. Zwiększenie limitu wydatków na funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego oraz Biura Rady Dialogu Społecznego przyczyni się do rozwoju instytucji dialogu społecznego w przestrzeni publicznej. Proponowana zmiana przełoży się na sprawniejsze realizowanie ustawowych zadań Rady Dialogu Społecznego.

Proponuje się również regulację umożliwiającą jak i określającą źródło nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji w spółkach przez Fundusz Reprywatyzacji.

Przewiduje się zwiększenie limitów maksymalnych wydatków planowanych do poniesienia w 2023 r. z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dotację celową na wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe czy też realizację zadnia w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

Z uwagi na wyzwania organizacyjne oraz ograniczenia budżetowe Ministerstwo Spraw Zagranicznych proponuje wprowadzenie w ustawie z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1076, 1283) zmiany w przepisach przejściowych i epizodycznych przewidującej, że do dnia 31 grudnia 2023 r. dyrektor generalny służby zagranicznej będzie dalej wykonywał czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do dyplomatów delegowanych i pracowników delegowanych, którzy zostali zatrudnieni w placówkach przed dniem wejścia w życie ustawy, jak również podpisywać umowy, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 91 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej z tymi pracownikami, w ramach środków finansowych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw zagranicznych. Ze środków tych zostaną sfinansowane w szczególności wynagrodzenia i inne świadczenia określone w ustawie przewidziane dla dyplomatów delegowanych i pracowników delegowanych.

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12363563

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 5 września 2022 roku  na adres: szkop@pracodawcy.pl.