Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Projekt stanowi efekt kilku miesięcy pracy przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Technologii, we współpracy z innymi resortami oraz przedstawicielami przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w różnych branżach. Przewidziane w projekcie rozwiązania oparte są również o wynik przeglądu dokonanego przez Międzyresortowy Zespół do spraw likwidowania barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców, powołany zarządzeniem nr 225 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw likwidowania barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców (M.P. poz. 1097).

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców przewiduje wprowadzenie zmian do szeregu ustaw. Głównym zamierzeniem projektodawcy jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych niekorzystnych z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia działalności gospodarczej. Swoista inflacja prawa negatywnie wpływa na konkurencyjność polskiej gospodarki, a także na stosunek obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Wobec tego istnieje potrzeba dokonywania systematycznego przeglądu regulacji prawnych pod kątem identyfikacji nadmiarowych procedur, które stanowią nieuzasadnione obciążenie dla uczestników obrotu. Tak ustalone bariery administracyjne i prawne należy następnie eliminować z systemu prawnego albo modyfikować je do formy przystępnej dla uczestników obrotu.

Założenia projektu to przede wszystkim przyspieszenie wydawania decyzji i usprawnienie postępowań, co nastąpi m.in. poprzez upowszechnienie postępowania uproszczonego, milczącego trybu załatwienia sprawy, elektronizację, a także zniesienie dwuinstancyjności w postępowaniach, których charakter na to pozwala. W wymiarze szczegółowym to także upowszechnienie stosowania prostych formularzy urzędowych, składania wniosków on-line i ograniczenia liczby załączników do wniosków.
Zastosowane rozwiązania:

  1. Wprowadzenie uproszczeń procedur administracyjnych i procedur milczącej zgody w co najmniej 12 procedurach, w szczególności związanych z zawodami marynarzy oraz handlem i dystrybucją napojów alkoholowych;
  2. Odstąpienie od procedury dwuinstancyjnej w co najmniej 10 procedurach, związanych w szczególności z zasobami geologicznymi i zawodową służbą wojskową (zmiany w zakresie zawodowej służby wojskowej zostały wprowadzone ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny (Dz. U. poz. 655));
  3. Cyfryzacja sposobu załatwiania wniosków w co najmniej 8 procedurach administracyjnych, związanych np. ze składaniem przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz składaniem wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych przez studentów, a także dotyczących postępowania geodezyjnego (zmiany w zakresie postępowania geodezyjnego są przedmiotem osobnej zmiany, procesowanej w ramach kompleksowej zmiany ustawy z dnia 17 maja 1989 r. − Prawo geodezyjne i kartograficzne);
  4. Wprowadzenie innych racjonalizacji procedur administracyjnych (jak np. ograniczenie liczby dokumentów czy mniej formalności do spełnienia) w niektórych procedurach administracyjnych związanych w szczególności z wprowadzeniem szeregu usprawnień w procesie planowania przestrzennego, w procesie budowlanym oraz w procesie scalania gruntów (zmiany w zakresie usprawnień procesu budowlanego oraz procesu scalania gruntów nie zostały uwzględnione w niniejszym projekcie ponieważ są przedmiotem kompleksowych zmian ustaw: z dnia 7 lipca 1994 r. − Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów);
  5. Wydłużenie terminu realizacji obowiązków przedsiębiorców i osób fizycznych wobec administracji w niektórych przypadkach procedur administracyjnych, np. wydłużenie z 30 do 60 dni terminu na rejestrację samochodu zakupionego w innym państwie członkowskim UE (zmiana w zakresie wydłużenia została już wprowadzona przez ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1192)) czy wydłużenie terminu na wykorzystanie bonu turystycznego z 31.03.2022 r. do 30.09.2022 r. (zmiana w zakresie bonu turystycznego została już wprowadzona przez ustawę z dnia 17 listopada2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2368)).

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358453
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 19 kwietnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.