Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji.

Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania rozwiązań usprawniających oraz rozwijających funkcjonowanie e-administracji. Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawę z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, ustawę z dnia 24 września 2010 r. o dowodach osobistych, ustawę- z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, ustawę z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawę z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, ustawę z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Projekt zawiera między innymi propozycje przepisów (m.in):

1) regulujących funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, pełniącego rolę publicznej platformy elektronicznej, zainicjowanej i rozwijanej jako „portal GOV.PL”, pozwalającego podmiotom publicznym na świadczenie usług online oraz udostępnianie informacji związanych z realizowanymi przez te podmioty zadaniami,

2) regulujących funkcjonowanie nowego zbioru narzędzi teleinformatycznych służących do elektronicznego zarządzania dokumentacją, umożliwiającego wykonywanie czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, gromadzenie i tworzenie dokumentacji w postaci elektronicznej, a także archiwizowanie przetwarzanej dokumentacji, zwanego „EZD RP” – Minister Cyfryzacji zapewni opracowanie, funkcjonowanie oraz rozwój EZD RP oraz będzie świadczył podmiotom wsparcie w zakresie prawidłowego wdrażania i użytkowania tego zbioru narzędzi; EZD RP będzie udostępniany podmiotom nieodpłatnie,

3) stanowiących o nałożeniu na podmioty publiczne – tj. organy państwowe oraz państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne – obowiązku realizacji zadań, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w ramach elektronicznego zarządzania dokumentacją, będącego systemem wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b tej ustawy – wspomniany wyżej EZD RP, który będzie nieodpłatnie udostępniany przez Ministra Cyfryzacji, będzie pozwalał na realizację przedmiotowego obowiązku,

4) wprowadzających możliwość oraz regulujących warunki na jakich podmioty świadczące usługi w sektorze prywatnym będą mogły zweryfikować zgodność fotografii zawartej dowodzie osobistym okazywanym przez usługobiorcę z fotografią przechowywaną w Rejestrze Dowodów Osobistych, o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o dowodach osobistych – głównym celem wprowadzenia tych zmian prawnych jest podniesienie skuteczności oraz bezpieczeństwa procesów ustalania tożsamości osób fizycznych poprzez zapewnienie warunków prawnych pozwalających na uzupełnienia tych procesów o weryfikację wizerunku twarzy osoby fizycznej z wizerunkiem tej osoby przechowywanym w Rejestrze Dowodów Osobistych,

5) wprowadzających możliwość stosowania przez kwalifikowanych dostawców usług zaufania nowej metody zdalnej weryfikacji tożsamości osoby fizycznej wykorzystywanej celem zweryfikowania tożsamości osoby wnioskującej o wydanie kwalifikowanego certyfikatu – zapotrzebowanie na taką metodę zostało zidentyfikowane w okresie stanu pandemii oraz związaną z tym stanem izolacją osób, a tym samym niemożności osobistego stawiennictwa w siedzibie usługodawcy; metoda ta pozwoli na wydawanie między innymi kwalifikowanych podpisów elektronicznych, które w relacjach z administracja publiczną mogą być wykorzystywane zarówno przez obywateli jak i przez organy publiczne,

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358950

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) na załączonym formularzu, w terminie do 11 maja 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.