Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości. Projektowana regulacja ma na celu wzmożenie ochrony przed nadużyciami wynikającymi z kradzieży danych jednoznacznie identyfikujących osobę fizyczną. Projektowana regulacja ustawowa ma na celu wprowadzenie rozwiązań zapobiegających zaciągnięciu na skradzione dane identyfikujące osobę zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek, otwierania rachunków bankowych, zarejestrowania na jej dane działalności gospodarczej oraz sprzedaży nieruchomości, której jest jedynym właścicielem. W przypadku zaciągnięcia takich zobowiązań lub podjęcia czynności pomimo istniejącego zastrzeżenia numeru PESEL nastąpi zdjęcie odpowiedzialności za zobowiązania z osób, na rzecz których zostały zaciągnięte. Przyjęte rozwiązanie ma charakter prewencyjny oraz następczy. Będzie zapobiegać negatywnym skutkom kradzieży tożsamości (jeśli zaistnieją w przyszłości) lub zmniejszy ich uciążliwość (jeśli takie zdarzenie już nastąpiło). Zastrzeżenie będzie weryfikowane także przy okazji innych zdarzeń – również przez osoby fizyczne przy użyciu dedykowanej e-usługi, natomiast niedopuszczalność roszczeń znajdzie zastosowanie tylko w przypadkach wskazanych w przepisach szczególnych. Informacja o zastrzeżeniu numerów PESEL będzie gromadzona w oddzielnym rejestrze, prowadzonym poza Systemem Rejestrów Państwowych (zgodnie z projektowanym art. 23a i 23b ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności), dzięki czemu dostęp do niego nie będzie wymagał korzystania z dedykowanej sieci dostępowej (sieci wydzielonej). Niewątpliwie takie założenie przyczyni się do uproszczenia integracji systemów interesariuszy zewnętrznych oraz usprawni proces podłączenia zainteresowanych podmiotów do nowo utworzonego systemu. Rekomendowanym rozwiązaniem jest umożliwienie osobie, której dane dotyczą nieodpłatnego zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL za pomocą usługi elektronicznej dostępnej na Gov.pl lub osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy albo za pomocą aplikacji mobilnej mObywatel. (tj. przy użyciu certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne). W ramach realizowanego projektu zostanie utworzony rejestr zastrzeżeń numerów PESEL, w którym będzie odnotowanie zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia konkretnego numeru PESEL jak również czas dokonania tych czynności. Dzięki przyjętemu rozwiązaniu będzie można uniknąć potencjalnej próby wyłudzenia przez osobę korzystającą z wykradzionej tożsamości. Implementacja dodatkowych funkcji może minimalizować liczbę sytuacji, gdy czyjaś  tożsamość wykorzystywana jest w sposób nieuprawniony. Projekt przewiduje również stworzenie nieodpłatnych usług (dostępnych również z poziomu aplikacji mobilnej mObywatel) pozwalających osobie zainteresowanej na wgląd do jej danych przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń oraz wgląd do informacji kto i kiedy weryfikował istnienie zastrzeżenia jej numeru PESEL. Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367257 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 3 stycznia 2023 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.