Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Projekt przewiduje zmianę zasady dziedziczenia w przypadku, gdy którekolwiek z dziadków spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku. Udział spadkowy, który by mu przypadał, przypadał będzie jego dzieciom w częściach równych. Jeżeli dziecko którekolwiek dziadków spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypadał będzie w częściach równych ich dzieciom, a w braku dzieci tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku i ich dzieci – pozostałym dziadkom w częściach równych. Wyłączeni od dziedziczenia zostaną dalsi zstępni dziadków spadkodawcy, czyli tzw. cioteczne lub stryjeczne wnuki i dalsze pokolenia. Skróci to czas trwania postępowań, gdyż zawężony zostanie katalog spadkobierców ustawowych i ograniczy potrzebę poszukiwania z urzędu przez sąd (art.670 k.p.c.) dalszych krewnych spadkodawcy.

Projekt zakłada również, że Skarb Państwa lub gmina, którym przypadnie spadek z mocy ustawy, będą odpowiadać za długi spadkowe tylko z masy spadkowej. Nie jest słuszne społecznie obciążanie całej wspólnoty gminnej lub całego społeczeństwa (przy dziedziczeniu Skarbu Państwa) koniecznością spłaty zadłużenia jednego ze swoich byłych członków, którego bliscy odrzucili spadek lub który spadkobierców nie posiadał. Uprzywilejowanie wierzyciela możliwością egzekwowania zadłużenia z majątku publicznej osoby prawnej, która jest z zasady zawsze wypłacalna tylko dlatego, że jego dłużnik zmarł, nie daje się pogodzić z interesami całej wspólnoty.

W projekcie przewidziano także zmianę Kodeksu postępowania cywilnego poprzez dodanie obowiązku zawarcia w sentencji postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku określenia, w jaki sposób spadek został przyjęty przez spadkobierców. Proponuje się również rozwiązania prawne, które przyczynią się do przyspieszenia postępowań sądowych. Przewidują one umożliwienie sądom pozyskiwania danych niezbędnych do wydania orzeczenia w sprawie prowadzonej w trybie nieprocesowym, w szczególności za pośrednictwem dostępnego systemu teleinformatycznego, w zakresie, w jakim ustawa nakłada na nie obowiązek ustalania faktów lub, gdy uczestnik postępowania uprawdopodobni, że pozyskanie istotnych informacji jest nadmiernie utrudnione lub powodowałoby nieuzasadnioną zwłokę.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354503
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 13 stycznia 2022 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl. Uprzejmie proszę o wnoszenie uwag poprzez załączoną tabelę.